“Goodbye, Sam” – Enjoy PNR 2016 Rising Star Theo Taplitz’ latest film